Maligayang Pagdating sa
Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Mayroong BCP

Enter Your Information

Paglalarawan ng Kumpanya o Negosyo

Nakaraang Karanasan sa Sakuna

  1. Anu-anong uri ng sakuna ang naranasan ng inyong kumpanya? Lagyan ng ✓ ang patlang kaakibat ng inyong sagot. Maaaring lagyan ng tsek ang higit sa isang sagot.
  2. Alin sa mga sumusunod na mga epekto pagkatapos ng sakuna ang naranasan na ng inyong negosyo o kumpanya? Lagyan ng ✓ sa patlang kaakibat ng inyong sagot. Maaaring lagyan ng tsek ang higit sa isang sagot.

Brought to you by:

Welcome to the
Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Mayroong BCP

Panuto

Ang Checklist ay maaaring sagutan ng may-ari or tagapangasiwa ng MSME. Ngunit, para ito ay may pakikilahok, ang Checklist na ito ay maaari ring sagutan bilang isang pangkat na kinabibilangan ng may-ari ng MSME, tagapangasiwa, at mga tauhan o empleyado. Ang Checklist na ito ay may 64 na aytem. Titiyakin nito kung ang mga pamamaraan, protokol, at mapagkukunang-yaman ay: a) naroroon (nakumpleto), 2) nasa proseso pa ng pagkumpleto (isinasagawa); o 3) wala. Ang mga aytem na nakumpleto ay makakukuha ng 2 puntos, habang ang mga aytem na namarkahang isinasagawa pa lamang ay mabibigyan ng 1 puntos. Ang mga aytem na wala pa ay hindi bibigyan ng puntos.

Basahin ang bawat aytem at markahan ng ✓ ang angkop na kahon na sumasalamin sa aktuwal na kalagayan ng iba’t ibang pamamaraan, protokol, at mapagkukunang-yaman para sa Plano sa Pagpapatuloy ng Negosyo (Business Continuity Plan o BCP). Dagdag pa rito, ilagay ang puntos ng bawat aytem sa huling hanay (tignan ang sumusunod na halimbawa). Pagkatapos, sumahin ang mga puntos. Ang talaan ng paggrado at talaan ng paliwanag ay nakalahad sa dulo ng checklist para iyong mas maintindihan ang iyong grado.

Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Mayroong BCP

Mga Nakasanayan (Conventions)

Nakumpleto Isinasagawa Wala
1

Ang inyo bang BCP ay may nilalamang protokol na magsisigurong hindi maipapasa ang virus sa loob ng inyong lugar ng negosyo/establisyimento?

2

Ang inyo bang BCP ay may nilalamang protokol na magsisigurong ang inyong kumpanya o negosyo ay makababangon pagkatapos ang bagyo?

3

Ang inyo bang BCP ay may nilalamang protokol na magsisigurong ang inyong kumpanya o negosyo ay makababangon pagkatapos ang pagbaha?

4

Ang inyo bang BCP ay may nilalamang protokol na magsisigurong ang inyong kumpanya o negosyo ay makababangon pagkatapos ang paglindol?

5

Ang inyo bang BCP ay may nilalamang protokol na magsisigurong ang inyong kumpanya o negosyo ay makababangon pagkatapos ang sunog?

6

Ang inyo bang BCP ay may nilalamang protokol na magsisigurong ang inyong kumpanya o negosyo ay makababangon pagkatapos ang pandemya/endemiko/ epidemya?

7

Ang inyo bang BCP ay may nilalamang protokol na magsisigurong ang inyong kumpanya o negosyo ay makababangon pagkatapos ang pagsabog ng bulkan? (Kung sa iyong tingin ay hindi ito naaangkop, iwanang blangko ito.)

8

Ang inyo bang lokal na pamahalaan ay may framework o gabay sa pagpapatuloy ng negosyo (business continuity framework or guide)?

9

Ang inyo bang BCP ay may nilalamang isinasagawa nang protokol na magpapadaloy ng pagbalik sa trabaho sa oras na ang kumpanya/negosyo ay nakabangon na mula sa sakuna/ pandemya?

10

Kayo ba ay nagsasagawa ng Pagsusuri ng Epekto sa Negosyo (Business Impact Analysis)?

11

tinuturing mo bang kapakipakinabang ang BCP sa inyong kumpanya o negosyo?

12

Alam mo ba ang bumubuo sa isang BCP?

13

Ang inyo bang kumpanya ay may sariling pagpapakahulugan at/o pagbibigkas sa konsepto ng pagpapatuloy ng negosyo (business continuity)?

14

Kayo ba ay may sapat na kasanayan para magsagawa ng qualitative at quantitative na pananaliksik sa pagsusuri ng epekto sa negosyo (business impact analysis) at pagtatasa ng kinakaharap na panganib (risk assessment)?

15

Kayo ba ay may sistema sa pagligtas ng mga mahahalagang dokumentong pangnegosyo kung may dumating na sakuna?

16

Kayo ba ay nagsasagawa ng mga pagsusuri o pag-update ng BCP (hal. tauntaon o kung kinakailangan pagkatapos ng sakuna) para sa patuloy na pagpapabuti nito?

17

Regular (hal. taun-taon) ba ninyong sinusubok o sinasanay ang inyong BCP?

18

Ang inyo bang BCP ay ginagabayan ng o bahagi ng isang mas malawak na Pangangasiwa sa Pagpapatuloy ng Negosyo (Business Continuity Management)?

Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Mayroong BCP

Mga Kalagayan (Conditions)

Nakumpleto Isinasagawa Wala
1

Kayo ba ay may mapagkukuhanan ng mga datos kaugnay sa iba’t ibang kahinaan (vulnerabilities) at bantang panganib (hazards) sa inyong lugar?

2

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng listahan ng mga posibleng sakuna at bantang panganib sa inyong negosyo?

3

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng listahan ng mga kritikal na aspeto ng operasyon na dapat magpatuloy or maibalik batay sa priyoridad?

4

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng mga pagtatasa/pag-aaral ng mga epekto ng sakuna sa inyong negosyo?

5

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng mga pagtatasa/pag-aaral ng mga kinakaharap na panganib (risks) bunga ng mga sakuna o pandemya?

6

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng listahan ng mga posibleng kinakaharap na panganib na maaaring makaapekto sa inyong negosyo bilang bunga ng pandemya o sakuna?

7

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng kundisyon sa pagsusuri ng gusali, lugar ng produksyon, o establisyimento para sa mga posibleng pinsala bunga ng isang sakuna?

Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Mayroong BCP

Mga Mamimili (Customers)

Nakumpleto Isinasagawa Wala
1

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng direktoryo ng inyong tapat na mamimili o suki?

2

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng mekanismo o patakaran na magsisigurong ang inyong mga mamimili ay protektado kapag may sakunang maganap habang oras ng pagnenegosyo?

Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Mayroong BCP

Mga Manggagawa (Crews)

Nakumpleto Isinasagawa Wala
1

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng listahan ng (mga) naatasang tauhang responsable sa kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho?

2

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng listahan ng (mga) naatasang tauhang may kakayahang magsilbing tagapangasiwa ng sakuna/pandemya?

3

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng mga telephone number o listahan ng mga tirahan (o isang communication tree) na may impormasyon tungkol sa numero ng mga empleyado at kanilang mga kapamilya, kung sakaling may emergency?

4

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng sistemang magsisigurong kayo ay may sapat na yamang-tao (human resource) na maaaring humalili na may kapantay na antas ng kakayahan, sakaling may pagliban bilang bunga ng pandemya/ sakuna?

5

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng listahan ng mga empleyadong may kakayahang magsakatuparan ng mga gawaing nakalatag sa inyong Plano sa Pagpapatuloy ng Negosyo?

6

Pinaguusapan ba ninyo ang BCP kasama ang inyong mga empleyado?

7

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng mekanismo o patakaran na magsisigurong ang inyong mga manggagawa ay protektado habang may sakunang nangyayari sa oras ng trabaho?

8

Pinadadaan niyo ba sa pagsasanay ang inyong mga empleyado at manggagawa sa nilalaman ng inyong BCP?

9

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng plano para sa pagliban dulot ng sakuna at pagpapautang pansweldo at pangemergency?

Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Mayroong BCP

Mga Gastos (Cost)

Nakumpleto Isinasagawa Wala
1

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng insurance para sa inyong negosyo?

2

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng mekanismo sa pag-iimpok/pag-iipon, kung sakaling may emergency?

3

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng listahan ng mga tao/institusyong maaaring utangan para maipagpatuloy ang negosyo?

4

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng listahan ng mapagkukunan ng suportang mula sa pamahalaan (hal. suportang pampinansyal) na maaaring magamit sa oras ng sakuna/pandemya?

Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Mayroong BCP

Chains

Nakumpleto Isinasagawa Wala
1

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng listahan ng alternatibong mapagkukunan o supplier ng raw materials sakaling ang inyong orihinal na mapagkukunan ay hindi na makapagbibigay nito?

2

Ang inyo bang BCP ang naglalaman ng impormasyon tungkol sa alternatibong paraan para maghatid ng kalakal sa inyong mga mamimili?

3

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng listahan ng mga ari-ariang pantransportasyong magpapahintulot sa inyong maghatid ng mga kalakal at serbisyo?

4

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng impormasyong may kaugnayan sa kakayahan ng inyong mga kasosyo o mga supplier na makapaghatid ng mga raw materials sa inyo?

Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Mayroong BCP

Mga Kontrol (Controls)

Nakumpleto Isinasagawa Wala
1

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng plano sa pagpapatupad ng trabaho mula sa bahay (work-from-home) kapag hindi posible ang pagpunta sa lugar ng trabaho?

2

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng pagbibigay ng palatandaan (signages) ng pangkaligtasang protokol sa loob at labas ng inyong tindahan/lugar ng negosyo?

3

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng mekanismo para maghanda ng dagdag na kopya ng mga importanteng dokumentong pangnegosyo na nakatago sa hiwalay na lokasyon?

4

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng sistemang magsisigurong ang inyong mga kliyente/mamimili ay hindi pipiliing mag-imbak (hoarding)?

5

Kayo ba ay may protokol para sa pagtugon sa mga aksidente o kaguluhang maaaring maganap sa inyong lugar ng negosyo?

6

Ang inyo bang mga empleyado ay may mga HMO (Health Maintenance Organizations)?

7

Ang inyo bang kumpanya ay may paraang makapagpabakuna, o kaya ba nitong mapadali ang pagpapabakuna, o may kakayahan ba itong bumili ng bakuna para sa mga empleyado?

Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Mayroong BCP

Pakikipagtulungan (Collaborations)

Nakumpleto Isinasagawa Wala
1

Kayo ba ay bahagi ng kahit anong samahan o asosasyon ng mga negosyo (hal. chamber, MSME organizations)?

2

Ang inyo bang mga kasosyo o suppliers sa negosyo ay may sariling plano sa pagpapatuloy ng negosyo (business continuity plan)?

3

Kayo ba ay nakikipagusap sa inyong mga karatig na establisyimento para sila’y kumbinsihin na kailangan din nila ng mga panukala at hakbang para tumugon o makaiwas sa sakuna?

Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Mayroong BCP

Kapasidad o Kakayahan (Capacity)

Nakumpleto Isinasagawa Wala
1

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng listahan ng mga ari-arian, tulad ng suplay pangmedikal, medical and hygiene kits, gamit panlinis at iba pang kagamitang magsisiguro ng kaligtasan sa lugar ng trabaho?

2

. Ang inyo bang negosyo ay may sariling generator set?

3

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng sistema at pagsasaayos na makapagpapahintulot sa inyong iantala ang pagbabayad o magsaayos ng makatwirang tuntunin sa inyong mga supplier, may-ari ng lupa (para sa mga nagrerenta), at utility companies?

4

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng sistema o pagsasaayos na makapagpapahintulot sa inyong iantala ang pagbabayad o magsaayos ng makatwirang tuntunin sa inyong mga kliyente o mamimili?

5

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng datos tungkol sa financial performance bago, habang, at pagkatapos maapektuhan ng sakuna ang inyong negosyo?

6

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng plano sa pagtatasa (assessment plan) para sa pagpapagana ng inyong BCP?

7

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng pagtatala ng mga epekto ng nakaraang mga sakuna sa inyong negosyo?

Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Mayroong BCP

Pagangkop (Coping)

Nakumpleto Isinasagawa Wala
1

Ang inyo bang BCP ay naglalaman ng listahan ng mga alternatibong lugar o satellite sites na kasalukuyang ginagamit para sa iyong negosyo?

2

Kayo ba ay may potensyal na lugar na maaaring gamitin sakaling ang inyong kasalukuyang lokasyon ay pansamantalang di magagamit bunga ng pandemya/sakuna?

3

Sa iyong palagay, kaya bang ilipat sa online ang mga operasyon ng inyong negosyo sakaling ang harapang pakikipag-ugnayan ay hindi pinapayagan (kinakailangan ang social distancing)?

YOUR RESULTS

0 POINTS

Level:

Overall Assessment

Summary

Elements Points