Maligayang pagdating sa
Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at
Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Walang BCP

Enter Your Information

Paglalarawan ng Kumpanya o Negosyo

Nakaraang Karanasan sa Sakuna

  1. Anu-anong uri ng sakuna ang naranasan ng inyong kumpanya? Lagyan ng ✓ ang patlang kaakibat ng inyong sagot. Maaaring lagyan ng tsek ang higit sa isang sagot.
  2. Alin sa mga sumusunod na mga epekto pagkatapos ng sakuna ang naranasan na ng inyong negosyo o kumpanya? Lagyan ng ✓ sa patlang kaakibat ng inyong sagot. Maaaring lagyan ng tsek ang higit sa isang sagot.

Brought to you by:

Welcome to the
Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at
Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Walang BCP

Panuto

Ang Checklist ay maaaring sagutan ng may-ari or tagapangasiwa ng MSME. Ngunit, para ito ay may pakikilahok, ang Checklist na ito ay maaari ring sagutan bilang isang pangkat na kinabibilangan ng may-ari ng MSME, tagapangasiwa, at mga tauhan o empleyado. Ang Checklist na ito ay may 63 na aytem. Sinusukat nito ang antas ng kahandaan ng kumpanya/ organisasyong makabuo ng sapat na plan sa pagpapatuloy ng negosyo. Titiyakin ng instrumento sa pagtatasang ito kung mayroon o walang pamamaraan, protocol, at pinagkukunang-yaman. Ang mga aytem na namarkahang mayroon (oo) ay makatatanggap ng 2 puntos, habang ang mga aytem na namarkahang wala (hindi) ay hindi bibigyan ng puntos. Pagkatapos sagutan, sumahin ang mga nakuhang puntos.

Basahin ang bawat aytem at markahan ng ✔ ang angkop na kahong tumutukoy kung mayroon (oo) o walang (hindi) pamamaraan, protokol, at mapagkukunang-yaman. Dagdag pa rito, ilagay ang puntos ng bawat aytem sa huling hanay (tignan ang sumusunod na halimbawa). Pagkatapos, sumahin ang mga puntos. Ang talaan ng paggrado at talaan ng paliwanag ay nakalahad sa dulo ng checklist para iyong mas maintindihan ang iyong grado.

Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Walang BCP

Mga Nakasanayan (Conventions)

Oo Hindi
1

Kayo ba ay may protokol na magsisigurong hindi maipapasa ang virus sa loob ng inyong lugar ng negosyo/establisyimento?

2

Kayo ba ay may protokol na magsisigurong ang inyong kumpanya o negosyo ay makababangon pagkatapos ang bagyo?

3

Kayo ba ay may protokol na magsisigurong ang inyong kumpanya o negosyo ay makababangon pagkatapos ang pagbaha?

4

Kayo ba ay may protokol na magsisigurong ang inyong kumpanya o negosyo ay makababangon pagkatapos ang paglindol?

5

Kayo ba ay may protokol na magsisigurong ang inyong kumpanya o negosyo ay makababangon pagkatapos ang sunog?

6

Kayo ba ay may protokol na magsisigurong ang inyong kumpanya o negosyo ay makababangon pagkatapos ang pandemya/endemiko/epidemya?

7

Kayo ba ay may protokol na magsisigurong ang inyong kumpanya o negosyo ay makababangon pagkatapos ang pagsabog ng bulkan? (Kung sa iyong tingin ay hindi ito naaangkop, iwanang blangko ito.)

8

Ang inyo bang lokal na pamahalaan ay may framework o gabay sa pagpapatuloy ng negosyo (business continuity framework or guide)?

9

Kayo ba ay may proseso nang nakalatag na magpapadaloy ng pagbalik sa trabaho sa oras na ang kumpanya/negosyo ay nakabangon na mula sa sakuna/ pandemya?

10

Kayo ba ay nagsasagawa ng Pagsusuri ng Epekto sa Negosyo (Business Impact Analysis)?

11

Itinuturing mo bang kapaki-pakinabang ang BCP sa inyong kumpanya o negosyo?

12

Alam mo ba ang bumubuo sa isang BCP?

13

Ang inyo bang kumpanya ay may sariling pagpapakahulugan at/o pagbibigkas sa konsepto ng pagpapatuloy ng negosyo (business continuity)?

14

Kayo ba ay may sapat na kasanayan para magsagawa ng qualitative at quantitative na pananaliksik sa pagsusuri ng epekto sa negosyo (business impact analysis) at pagtatasa ng kinakaharap na panganib (risk assessment)?

15

Kayo ba ay may sistema sa pagligtas ng mga mahahalagang dokumentong pangnegosyo kung may dumating na sakuna?

Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Walang BCP

Mga Kalagayan (Conditions)

Oo Hindi
1

Kayo ba ay may mapagkukuhanan ng mga datos kaugnay sa iba’t ibang kahinaan (vulnerabilities) at bantang panganib (hazards) sa inyong lugar

2

Kayo ba ay may listahan ng mga posibleng sakuna at bantang panganib sa inyong negosyo?

3

Kayo ba ay may listahan ng mga kritikal na aspeto ng operasyon na dapat magpatuloy or maibalik batay sa priyoridad?

4

Kayo ba ay nagsasagawa ng mga pagtatasa/pagaaral ng mga epekto ng sakuna sa inyong negosyo?

5

Kayo ba ay nagsasagawa ng mga pagtatasa/pagaaral ng mga kinakaharap na panganib (risks) bunga ng mga sakuna o pandemya?

6

Alam ba ninyo ang mga posibleng kinakaharap na panganib na maaaring makaapekto sa inyong negosyo bilang bunga ng pandemya o sakuna?

7

Kayo ba ay nagsasagawa ng mga pagsusuri ng gusali, lugar ng produksyon, o establisyimento para sa mga posibleng pinsala bunga ng isang sakuna?

Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Walang BCP

Mga Mamimili (Customers)

Oo Hindi
1

Kayo ba ay may pinapanatiling direktoryo ng inyong mga tapat na mamimili o suki?

2

Kayo ba ay may mekanismo o patakaran na magsisigurong ang inyong mga mamimili ay protektado kapag may sakunang maganap habang oras ng pagnenegosyo?

Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Walang BCP

Mga Manggagawa (Crews)

Oo Hindi
1

Kayo ba ay mayroong naatasang tauhang responsable sa kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho?

2

Kayo ba ay mayroong naatasang tauhang may kakayahang magsilbing tagapangasiwa ng sakuna/ pandemya?

3

Kayo ba ay mayroong mga mga telephone number o listahan ng mga tirahan (o isang communication tree) na may impormasyon tungkol sa numero ng mga empleyado at kanilang mga kapamilya, kung sakaling may emergency?

4

Kayo ba ay mayroong sistemang magsisigurong kayo ay may sapat na yamang-tao (human resource) na maaaring humalili na may kapantay na antas ng kakayahan, sakaling may pagliban bilang bunga ng pandemya/sakuna?

5

Kayo ba ay may mga empleyadong may kakayahang magsakatuparan ng mga gawaing nakalatag sa inyong Plano sa Pagpapatuloy ng Negosyo?

6

Pinaguusapan ba ninyo ang BCP kasama ang inyong mga empleyado?

7

Kayo ba ay may mekanismo o patakaran na magsisigurong ang inyong mga manggagawa ay protektado habang may sakunang nangyayari sa oras ng trabaho?

8

Pinadadaan niyo ba sa pagsasanay ang inyong mga empleyado at manggagawa sa nilalaman ng inyong BCP?

9

Kayo ba ay may plano para sa pagliban dulot ng sakuna at pagpapautang pansweldo at pangemergency

Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Walang BCP

Mga Gastos (Costs)

Oo Hindi
1

Kayo ba ay may insurance para sa inyong negosyo?

2

Kayo ba ay may naimpok o ipon, kung sakaling may emergency?

3

Sa iyong palagay, kayo ba ay makakahiram ng salapi para maipagpatuloy ang inyong negosyo?

4

Sa iyong palagay, kayo ba ay makakakuha ng suporta mula sa pamahalaan (hal. suportang pampinansyal)?

Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Walang BCP

Chains

Oo Hindi
1

Kayo ba ay may alternatibong mapagkukunan o supplier ng raw materials sakaling ang inyong orihinal na mapagkukunan ay hindi na makapagbibigay nito?

2

Kayo ba ay may alternatibong paraan para maghatid ng kalakal sa inyong mga mamimili?

3

Kayo ba ay may mga ari-ariang pantransportasyong magpapahintulot sa inyong maghatid ng mga kalakal at serbisyo?

4

Ang inyo bang suppliers ay may kakayahang maghatid o magdala ng raw materials sa inyo?

Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Walang BCP

Mga Kontrol (Controls)

Oo Hindi
1

Kayo ba ay may plano sa pagpapatupad ng trabaho mula sa bahay (work-from-home) kapag hindi posible ang pagpunta sa lugar ng trabaho?

2

Kayo ba ay nagbibigay ng palatandaan (signages) ng pangkaligtasang protokol sa loob at labas ng inyong tindahan/lugar ng negosyo?

3

Kayo ba ay may mekanismo para maghanda ng dagdag na kopya ng mga importanteng dokumentong pangnegosyo na nakatago sa hiwalay na lokasyon?

4

Kayo ba ay may sistemang magsisigurong ang inyong mga kliyente/mamimili ay hindi pipiliing magimbak (hoarding)?

5

Kayo ba ay may protokol para sa pagtugon sa mga aksidente o kaguluhang maaaring maganap sa inyong lugar ng negosyo?

6

Ang inyo bang mga empleyado ay may mga HMO (Health Maintenance Organizations)?

7

Ang inyo bang kumpanya ay may paraang makapagpabakuna, o kaya ba nitong mapadali ang pagpapabakuna, o may kakayahan ba itong bumili ng bakuna para sa mga empleyado?

Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Walang BCP

Pakikipagtulungan (Collaborations)

Oo Hindi
1

Kayo ba ay bahagi ng kahit anong samahan o asosasyon ng mga negosyo (hal. chamber, MSME organizations)?

2

Ang inyo bang mga kasosyo o suppliers sa negosyo ay may sariling plano sa pagpapatuloy ng negosyo (business continuity plan)?

3

Kayo ba ay nakikipagusap sa inyong mga karatig na establisyimento para sila’y kumbinsihin na kailangan din nila ng mga panukala at hakbang para tumugon o makaiwas sa sakuna?

Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Walang BCP

Kakayahan (Capacity)

Oo Hindi
1

Kayo ba ay may nakaimpok (stockpile) na suplay pangmedikal, medical and hygiene kits, gamit panlinis at iba pang kagamitang magsisiguro ng kaligtasan sa lugar ng trabaho?

2

Ang inyo bang negosyo ay may sariling generator set?

3

Kayo ba ay may sistema at pagsasaayos na makapagpapahintulot sa inyong iantala ang pagbabayad o magsaayos ng makatwirang tuntunin sa inyong mga supplier, may-ari ng lupa (para sa mga nagrerenta), at utility companies

4

Kayo ba ay may sistema o pagsasaayos na makapagpapahintulot sa inyong iantala ang pagbabayad o magsaayos ng makatwirang tuntunin sa inyong mga kliyente o mamimili?

5

Kayo ba ay nagtatabi ng mga record tungkol sa financial performance bago, habang, at pagkatapos maapektuhan ng sakuna ang inyong negosyo?

6

Sinusuri ba ninyo ang inyong BCP batay sa paggana nito?

7

Tinatala ba ninyo ang mga epekto ng nakaraang mga sakuna sa inyong negosyo?

8

Kayo ba ay regular na nagsasagawa ng mga pagsasanay ukol sa emergency (emergency drills) (hal. dalawang beses sa isang taon)?

Checklist sa Pag-aaral/Pagtatasa ng Kakayahan at Kahandaan sa Pagpapatuloy ng Negosyo na Walang BCP

Pagangkop (Coping)

Oo Hindi
1

Kayo ba ay may mga alternatibong lugar o satellite sites na kasalukuyang ginagamit para sa iyong negosyo?

2

Kayo ba ay may potensyal na lugar na maaaring gamitin sakaling ang inyong kasalukuyang lokasyon ay pansamantalang di magagamit bunga ng pandemya/ sakuna?

3

Sa inyong palagay, kaya bang ilipat sa online ang mga operasyon ng inyong negosyo sakaling ang harapang pakikipag-ugnayan ay hindi pinapayagan (kinakailangan ang social distancing)?

YOUR RESULTS

0 POINTS

Level:

Overall Assessment

Summary

Elements Points