Maligayang pagdating sa
Instrumento sa Pag-aaral ng mga Kinakaharap na Panganib at Pangangailangang Pangsakuna!

Tungkol sa Checklist

Ang Checklist sa Pag-aaral o Pagtatasa ng Kinakaharap na mga Panganib at Pangangailangang Pangsakuna (Disaster Risks and Needs Assessment) ay dinisenyo para maging instrumento na magagamit ng mga MSME upang masukat ang kanilang kahinaan sa mga panganib, at matiyak ang kanilang mga pangangailangan sa tuntunin ng kaalaman, kakayahan, at mga bagay na mapakikinabangan para maiwasan, mabawasan, at mapagaan ang epekto ng mga sakuna sa kanilang mga negosyo.

Ang pagbabalangkas sa mga nilalaman ng checklist ay hinggil sa agham ayon sa resulta ng pananaliksik na isinagawa ng Social Development Research Center ng De La Salle University-Manila. Ang nasabing pananaliksik ay kinasangkutan ng mga panayam sa mga piling MSME mula Luzon, Visayas, at Mindanao na nakaranas ng mga sakuna at pangyayaring di inaasahan sa nakaraan. Nagkaroon din ng mga panayam sa mga pangunahing kinatawan ng lokal na disaster risk reduction management officers at Kagawaran ng Kalakalan at Industriya (Department of Trade and Industry). Nagsagawa rin ng dalawang validation workshops para makakuha ng katugunan at mungkahi para mas paghusayan ang nasabing instrumento. Dagdag pa rito, ang checklist ay ipinaikot sa mga partner ng PDRF para makakalap ng mga komento.

Ang instrumento ay may apat na bahagi: 1) Pag-aaral o Pagtatasa ng Kahinaan (Vulnerability Assessment) Batay sa Lokasyon; 2) Pagtingin sa Posibilidad ng mga Kinakaharap na Panganib (Perceived Likelihood of Disaster Risks); 3) Imbentaryo ng Pagtatasa ng Pangangailangan (needs assessment) bago ang Sakuna; at 4) Pagtingin sa Antas ng Posibilidad ng mga Epekto (Perceived Level of Likelihood of Impacts). Ang mga resulta batay sa mga ito ay maaaring magamit habang gumagawa ang mga MSME ng kanilang mga plano sa paghahanda sa sakuna at plano sa pagpapatuloy ng negosyo. Para sa mas detalyadong gabay sa pagbubuo ng plano sa pagpapatuloy ng negosyo, mangyaring sumangguni sa MSME Guide to Disaster Resilience na binuo ng ng PDRF kasama ang MSME Resilience Core Group noong 2020. Maaaring ito makuha mula sa https://iadapt.pdrf.org/resources/msme-guideto-disaster-resilience/

This tool has 4 components

1. Kahinaan Batay sa Lokasyon

Ang bahaging ito ay binubuo ng 18 aytem. Ang bawat aytem na may sagot na “oo” ay nangangahulugang ang MSME ay dapat na bumuo ng mga kontrol sa kinakaharap na panganib (risk controls) para makatugon sa partikular na sakuna na maaaring magmula sa kakaibang katangian ng lokasyon ng negosyo. Para sa layunin ng pagmamarka, ang bawat sagot na “oo” ay may katumbas na 1 puntos. Ang mga sagot naman na “hindi” at “hindi ko alam” ay walang katumbas na puntos.

2. Pagtingin sa Posibilidad ng mga Kinakaharap na Panganib

Ang bahaging ito ay naglalaman ng 12 aytem. Sinusukat nito ang pagtingin sa posibilidad na ang iba’t ibang sakuna ay maaaring mangyari sa mga lugar na may potensyal na makaapekto sa mga MSME. Para sa bahaging ito, ang mga sumasagot ay hinihiling na ipahiwatig ang kanilang pagtingin sa pamamagitan ng pagpili ng isa sa mga sumusunod: maaaring-maaaring mangyari, maaaring mangyari, hindi maaaring mangyari, malayong mangyari.

3. Imbentaryo ng Pagtatasa ng Pangangailangan bago ang Sakuna

Ang bahaging ito ay naglalaman ng 10 saklaw. Layunin ng imbentaryong ito ang hayaan ang mga MSME na pag-isipan ang mga aspetong kailangang pagbutihan gayundin ang mga pagbabagong kailangang gawin para masigurong sila ay mas handa sa mga epekto ng sakuna sa kanilang mga negosyo. Ang bawat “oo” ay bibigyan ng 1 puntos, habang ang mga sagot na “hindi” ay hindi mabibigyan ng puntos. Ang imbentaryong ito ay magsisilbing listahan o talaan ng mga dapat gawin at paghandaan para malimitahan ang mga panganib at kahinaan ng mga MSME. Ang aytem na may sagot na “hindi” ay nangangahulugang ito ay dapat ayusin ng mga MSME. Ang mga resulta sa instrumentong ito ay makatutulong na bigyang-alam ang mga plano sa kahandaan sa sakuna (disaster preparedness plan) ng mga MSME. Paalala na kung ikaw o kayo ay may higit sa isang MSME, gumamit ng dalawang magkahiwalay na form o checklist.

4. Pagtingin sa Antas ng Posibilidad ng mga Epekto

Mayroong 49 aytem sa bahaging ito. Layunin nitong malaman ang pagtingin ng mga MSME tungkol sa posibilidad ng mga epekto ng sakuna. Ang mga pagpipilian sa pagsagot sa bahaging ito ay binubuo ng “maaaring-maaaring mangyari”, “maaaring mangyari”, “hindi maaaring mangyari”, at “malayong mangyari”.

Brought to you by:

Welcome to the
Instrumento sa Pag-aaral ng mga Kinakaharap na Panganib at Pangangailangang Pangsakuna!

Paglalarawan ng Kumpanya o Negosyo

Nakaraang Karanasan sa Sakuna

  1. Anu-anong uri ng sakuna ang naranasan ng inyong kumpanya? Lagyan ng ✓ ang patlang kaakibat ng inyong sagot. Maaaring lagyan ng tsek ang higit sa isang sagot.
  2. Alin sa mga sumusunod na mga epekto pagkatapos ng sakuna ang naranasan na ng inyong negosyo o kumpanya? Lagyan ng ✓ sa patlang kaakibat ng inyong sagot. Maaaring lagyan ng tsek ang higit sa isang sagot.
BAHAGI I

Posibleng Pagkalantad sa Panganib Batay sa Lokasyon

Basahin ang mga sumusunod na pahayag. Kung sa iyong tingin ay naaangkop ito sa iyong negosyo, markahan ng ✓ ang kahon kaakibat ng iyong sagot. Ang mga pahayag ay masasagot ng “oo”, “hindi”, o “hindi ko alam”. Kung ang iyong sagot ay “oo”, ito ay may katumbas na isang puntos. Ang mga sagot na “hindi” at “hindi ko alam” ay walang katumbas na puntos. Isulat ang katumbas na puntos ng bawat item sa huling hanay o column.

Oo Hindi Hindi ko alam
1

Mas mababa ba sa 100ft ang layo ng iyong negosyo mula sa ilog?

2

Mas mababa ba sa 100ft ang layo ng iyong negosyo mula sa karagatan?

3

Mas mababa ba sa 100ft ang layo ng iyong negosyo mula sa lawa?

4

Ito ba ay nakatayo katabi ng mas mataas na imprastraktura (tulad ng mataas na gusali)?

5

Ang iyong negosyo ba ay matatagpuan sa o sa paanan ng matarik na gilid ng burol o bundok?

6

Nakatayo ba sa mababang lugar (at o malapit sa lebel ng dagat) o lugar na laging binabaha ang iyong negosyo?

7

Matatagpuan ba ang iyong negosyo sa lugar na may napakaraming tao (overcrowded)?

8

Matatagpuan ba sa isang residential area na may malaking populasyon ang iyong negosyo?

9

Nakatayo ba ang iyong negosyo sa lugar na malapit sa iba pang mga establisyimento?

10

Nakatayo ba ang iyong negosyo sa lugar na itinalaga ng LGU bilang mapanganib?

11

Nakatayo ba ang iyong negosyo sa lugar malapit sa bulkan o nasa loob ng 6 kilometer danger zone?

12

Nakatayo ba ang iyong negosyo sa tabi o malapit sa gasolinahan (i.e., mas mababa sa 100 metrong layo)?

13

Nakatayo ba ang iyong negosyo sa tapat o malapit sa (mas mababa sa 100 metrong layo) lugar na madaling magkaaksidente?

14

Nakatayo ba ang iyong negosyo sa lugar na may tunggalian (tulad ng giyera, karahasan, extremist movements, mga rebelde)?

15

Nakatayo ba ang iyong negosyo sa lugar malapit o katabi ang malaking puno (mas mataas pa sa establisyimento)?

16

Nakatayo ba ang iyong negosyo malapit o katabi ang hindi ligtas na kable ng kuryente?

17

Nakatayo ba ang iyong negosyo malapit sa pampublikong palengke, pamilihan o mall, o sentrong komersyal?

18

Nakatayo ba ang iyong negosyo malapit sa isang aktibong fault line?

BAHAGI II

Mga Pagtingin sa Posibleng Panganib ng Sakuna

Sagutin ang mga aytem batay sa iyong karanasan at kaalaman tungkol sa inyong lugar. Bilang ito ay isang pansariling pagtatasa (personal assessment), ikaw ay may kalayaan sa pagtukoy ng posibilidad sa mga pangyayaring ito.

Maaaring-maaaring mangyari Maaaring Mangyari Hindi maaaring mangyari Malayong Mangyari
1

Bagyo

2

Lindol

3

Pagbaha

4

Pagguho ng lupa (landslide)

5

Malaking alon dulot ng lindol o pagsabog ng bulkan (Tsunami)

6

Daluyong ng bagyo o pagtaas ng tubig dahil sa bagyo (storm surge)

7

Pandemya/ endemiko/epidemya (pantao)

8

Pandemya/ endemiko/epidemya (panghayop, hal: sa mga baka, manok)

9

Sunog

10

Pagsabog ng bulkan

11

Malaking tagtuyot (El Niño)

12

Malaking tag-ulan o taglamig (La Niña)

BAHAGI III

Imbentaryo ng Pagtatasa ng Pangangailangan bago ang Sakuna

Layunin ng imbentaryong ito ang tiyakin kung ikaw ay mayroon nang pinagkukunang-yaman (resources), imprastraktura, kasanayan, kapasidad, mga protokol, kaayusan, at sapat na mga tauhan para malimitahan o mapagaan ang mga potensyal na negatibong epekto ng mga sakuna sa iyong negosyo. Ang mga aytem ay masasagot ng “oo” o “hindi”. Basahin ang mga sumusunod at lagyan ng tsek ✓ ang kahong tumutumbas sa iyong sagot. Ang sagot na “oo” ay makakakuha ng 1 puntos, habang ang sagot na “hindi” ay walang katumbas na puntos.

Pisikal na Katangian ng Imprastraktura ng Negosyo / Pangkaligtasang Protokol

Oo Hindi
1

Gawa ba sa matibay na materyales ang lugar ng inyong negosyo (site/factory/establishment)?

2

May firewall bang binuo sa lugar ng inyong negosyo (site/factory/establishment)?

3

Mayroon bang mga emergency fire exits na naka-ayon sa batas (hal. may wastong label, emergency light) ang lugar ng inyong negosyo (site/factory/establishment)?

4

May nakakabit bang sliding bolts o childproof latches ang pinto ng inyong mga kabinet?

5

Kayo ba ay nagsasagawa ng regular (buwan-buwan, quarterly) na mga checkup sa pagpapanatili ng istruktura (regular na naka-iskedyul na inspeksyon ng gusali at mga kagamitan)?

6

May kaalaman ka ba o ang iyong mga empleyado/tauhan sa pagtatasa o pag-aaral ng kaligtasan at katibayan ng inyong business site laban sa mga bagyo at lindol?

7

Mayroon ba kayong kopya ng pinakabagong bersyon ng hazard map ng inyong barangay?

8

Regular (taun-taon) niyo bang tinatalakay ang hazard map kasama ang inyong mga empleyado/tauhan?

BAHAGI III

Imbentaryo ng Pagtatasa ng Pangangailangan bago ang Sakuna

Layunin ng imbentaryong ito ang tiyakin kung ikaw ay mayroon nang pinagkukunang-yaman (resources), imprastraktura, kasanayan, kapasidad, mga protokol, kaayusan, at sapat na mga tauhan para malimitahan o mapagaan ang mga potensyal na negatibong epekto ng mga sakuna sa iyong negosyo. Ang mga aytem ay masasagot ng “oo” o “hindi”. Basahin ang mga sumusunod at lagyan ng tsek ✓ ang kahong tumutumbas sa iyong sagot. Ang sagot na “oo” ay makakakuha ng 1 puntos, habang ang sagot na “hindi” ay walang katumbas na puntos.

Pagpaplano sa Pangangasiwa ng Sakuna

Oo Hindi
1

Ang inyo bang kumpanya ay mayroong plano sa paglisan (evacuation plan) na nakalagay sa estratihikong lugar? (hindi limitado sa mapa ng paglisan o evacuation map)

2

Mayroon ba kayong plano sa pagbangon/ pagbawi bago ang sakuna (pre-disaster recovery plan)?

3

Kayo ba ay nagsasagawa ng taunang pagsasanay ukol sa inyong pagbangon/pagbawi bago ang sakuna (pre-disaster recovery plan)??

4

Mayroon ba kayong mekanismo sa pagtatasa/ pag-aaral ng pangangailangan pagkatapos ang sakuna (post-disaster needs assessment)?

5

Mayroon ba kayong pangkat o grupo ng mga empleyado / tauhan na maaaring magsilbing internal disaster response team?

6

Mayroon ba kayong mga contingency and fallback plan sa inyong mga suppliers para makatugon sa mga pangangailangan pagkatapos ng sakuna?

7

Mayroon ba kayong listahan ng emergency contacts na madaling makita at matawagan sa oras ng emergency?

8

Mayroon ba kayong mapa ng paglisan (evacuation map) na madaling makita sa inyong establisyimento?

9

Kayo ba ay nagsasagawa ng mga taunang pangkaligtasang pagsasanay (safety drills) para suriin ang inyong kahandaan sa sakuna?

10

Mayroon ba kayong sistema o mekanismo ng maagang babala (early notification system/ mechanism) para masiguro ang mabilis na paglisan?

11

Mayroon ba kayong sistema o planong nakalatag para masiguro ang tamang pagsalin o pagpasa ng mga dokumento?

12

Mayroon ba kayong nakalatag na plano sa paghalili (employee succession plan) para sa mga pangunahing tauhan (kasama ang may-ari) sa oras na ikaw/kayo ay mawalan ng kakayahan dahil sa sakuna?

13

Kayo ba ay nagpapanatili ng backup file o data storage (offsite or cloud servers) na may system security and protection?

14

Ang inyo bang mga dokumento ay nakatago sa isang fireproof na lagayan (hal. vault)?

15

Mayroon ba kayong alternatibong lugar kung sakaling ang inyong pangkasalukuyang lugar ng negosyo ay hindi magagamit sa oras ng sakuna?

BAHAGI III

Imbentaryo ng Pagtatasa ng Pangangailangan bago ang Sakuna

Layunin ng imbentaryong ito ang tiyakin kung ikaw ay mayroon nang pinagkukunang-yaman (resources), imprastraktura, kasanayan, kapasidad, mga protokol, kaayusan, at sapat na mga tauhan para malimitahan o mapagaan ang mga potensyal na negatibong epekto ng mga sakuna sa iyong negosyo. Ang mga aytem ay masasagot ng “oo” o “hindi”. Basahin ang mga sumusunod at lagyan ng tsek ✓ ang kahong tumutumbas sa iyong sagot. Ang sagot na “oo” ay makakakuha ng 1 puntos, habang ang sagot na “hindi” ay walang katumbas na puntos.

Kapasidad na may kaugnayan sa Pangangasiwa ng Sakuna

Oo Hindi
1

Ikaw ba o ang inyong mga empleyado ba ay dumalo sa mga pagsasanay tungkol sa paunang lunas (first aid) sa nakaraang dalawang taon?

2

Ikaw ba o ang inyong mga empleyado ba ay dumalo sa mga pagsasanay tungkol sa pangangasiwa ng sakuna (disaster management) sa nakaraang dalawang taon?

3

Ikaw ba o ang inyong mga empleyado ba ay dumalo sa mga pagsasanay tungkol sa pagpaplano sa pagpapatuloy ng negosyo (business continuity planning) sa nakaraang dalawang taon?

4

Ikaw ba o ang inyong mga empleyado ba ay dumalo sa mga pagsasanay tungkol sa incident/ emergency safety sa nakaraang dalawang taon (hal. para sa pagbaha, lindol)?

5

Kayo ba ay nakatukoy ng tauhan na siyang magpapadaloy ng paglisan (evacuation)?

6

Kayo ba ay nakatukoy ng tauhan na siyang magsusuri ng gasolina, tubig, at kuryente bago lumisan?

7

Ang inyo bang kumpanya ay mayroong plano sa paglisan tungkol sa paglipat ng mga produkto, raw materials, at iba pang kagamitan sa isang mas ligtas na lokasyon pagkatapos ng sakuna?

8

Ikaw ba o ang iyong mga empleyado ba ay may kasanayan o bihasa sa online na paggawa ng mga business operations, kapag ipinagbawal ng mga pangkalusugang protokol ang mga harapang transaksyon?

9

Ikaw/kayo ba ay may kapasidad na lumipat sa mga online na proseso kapag ipinagbawal ang harapang transaksyong pampinansyal sa mga partner at mga mamimili?

BAHAGI III

Imbentaryo ng Pagtatasa ng Pangangailangan bago ang Sakuna

Layunin ng imbentaryong ito ang tiyakin kung ikaw ay mayroon nang pinagkukunang-yaman (resources), imprastraktura, kasanayan, kapasidad, mga protokol, kaayusan, at sapat na mga tauhan para malimitahan o mapagaan ang mga potensyal na negatibong epekto ng mga sakuna sa iyong negosyo. Ang mga aytem ay masasagot ng “oo” o “hindi”. Basahin ang mga sumusunod at lagyan ng tsek ✓ ang kahong tumutumbas sa iyong sagot. Ang sagot na “oo” ay makakakuha ng 1 puntos, habang ang sagot na “hindi” ay walang katumbas na puntos.

Pagkuha ng Impormasyon

Oo Hindi
1

Ikaw/kayo ba ay may nakahandang mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa mga nagbabadyang sakuna na maaaring tumama sa inyong lugar?

2

Ikaw/kayo ba ay may impormasyon o kaalaman tungkol sa mga lugar ng paglisan (evacuation sites) na natukoy sa inyong lugar?

3

Kaya mo/niyo bang mabilis na makakuha ng mga pangkalusugang protokol na ibinbigay ng LGU o pamahalaang pambansa?

BAHAGI III

Imbentaryo ng Pagtatasa ng Pangangailangan bago ang Sakuna

Layunin ng imbentaryong ito ang tiyakin kung ikaw ay mayroon nang pinagkukunang-yaman (resources), imprastraktura, kasanayan, kapasidad, mga protokol, kaayusan, at sapat na mga tauhan para malimitahan o mapagaan ang mga potensyal na negatibong epekto ng mga sakuna sa iyong negosyo. Ang mga aytem ay masasagot ng “oo” o “hindi”. Basahin ang mga sumusunod at lagyan ng tsek ✓ ang kahong tumutumbas sa iyong sagot. Ang sagot na “oo” ay makakakuha ng 1 puntos, habang ang sagot na “hindi” ay walang katumbas na puntos.

Kalakal/Produkto

Oo Hindi
1

Kayo ba ay may alternatibong mapagkukunan ng raw materials/goods kung sakaling hindi kayang makapagbigay ng inyong regular na mga supplier dahil sa sakuna?

2

Kayo ba ay may ligtas na imbakan o taguan ng mga kalakal o produkto?

3

Ang inyo bang mga kalakal, produkto, at kagamitan ay nakalagay sa matataas na lugar?

4

ayo ba ay nagiimbak ng raw materials para sa oras ng emergency?

BAHAGI III

Imbentaryo ng Pagtatasa ng Pangangailangan bago ang Sakuna

Layunin ng imbentaryong ito ang tiyakin kung ikaw ay mayroon nang pinagkukunang-yaman (resources), imprastraktura, kasanayan, kapasidad, mga protokol, kaayusan, at sapat na mga tauhan para malimitahan o mapagaan ang mga potensyal na negatibong epekto ng mga sakuna sa iyong negosyo. Ang mga aytem ay masasagot ng “oo” o “hindi”. Basahin ang mga sumusunod at lagyan ng tsek ✓ ang kahong tumutumbas sa iyong sagot. Ang sagot na “oo” ay makakakuha ng 1 puntos, habang ang sagot na “hindi” ay walang katumbas na puntos.

Kagamitan at Instrumento

Oo Hindi
1

Kayo ba ay mayroong sariling kagamitang pinapagana ng araw (solar-powered equipment) (hal. para makapagkarga ng baterya, ilaw)?

2

Kayo ba ay mayroong generator set?

3

Kayo ba ay may emergency safety equipment na nakalagay/nakatago sa lugar ng inyong negosyo?

4

Kayo ba ay may sapat na bilang ng mga fire extinguisher na nakalagay sa mga lugar na madaling makita (eye level) at maabot?

5

Kayo ba ay may hagdang pantakas (escape ladder) na magagamit sa oras ng emergency?

6

Kayo ba ay may gumaganang emergency lights sa inyong establisyimento?

7

Ang inyo bang mga pintuan ay nabubuksan palabas?

BAHAGI III

Imbentaryo ng Pagtatasa ng Pangangailangan bago ang Sakuna

Layunin ng imbentaryong ito ang tiyakin kung ikaw ay mayroon nang pinagkukunang-yaman (resources), imprastraktura, kasanayan, kapasidad, mga protokol, kaayusan, at sapat na mga tauhan para malimitahan o mapagaan ang mga potensyal na negatibong epekto ng mga sakuna sa iyong negosyo. Ang mga aytem ay masasagot ng “oo” o “hindi”. Basahin ang mga sumusunod at lagyan ng tsek ✓ ang kahong tumutumbas sa iyong sagot. Ang sagot na “oo” ay makakakuha ng 1 puntos, habang ang sagot na “hindi” ay walang katumbas na puntos.

Kalusugan, Kaligtasan, at Kapakanan ng mga Empleyado

Oo Hindi
1

Ang inyo bang mga empleyado ay may health insurance?

2

Kayo ba ay may sapat na suplay pangemergency at first aid sa inyong establisyimento?

3

Kayo ba ay may pangkalusugang protokol para mapigilan ang pagkalat ng mga sakit (pandemya)?

4

Kayo ba ay may mekanismong nakalatag para makapagbigay ng tulong pampinansyal sa mga empleyado pagkatapos ng sakuna?

5

Kayo ba ay nagsasagawa sa mga empleyado ng mga pagsasanay sa iba’t ibang kakayahan (cross training) para makapagpakalat sa iba’t ibang trabaho (cross deployment), kapag kinailangan pagkatapos ng sakuna?

6

Kayo ba ay may planong pangkomunikasyon para matawagan ang inyong mga empleyado o kanilang mga kamag-anak?

BAHAGI III

Imbentaryo ng Pagtatasa ng Pangangailangan bago ang Sakuna

Layunin ng imbentaryong ito ang tiyakin kung ikaw ay mayroon nang pinagkukunang-yaman (resources), imprastraktura, kasanayan, kapasidad, mga protokol, kaayusan, at sapat na mga tauhan para malimitahan o mapagaan ang mga potensyal na negatibong epekto ng mga sakuna sa iyong negosyo. Ang mga aytem ay masasagot ng “oo” o “hindi”. Basahin ang mga sumusunod at lagyan ng tsek ✓ ang kahong tumutumbas sa iyong sagot. Ang sagot na “oo” ay makakakuha ng 1 puntos, habang ang sagot na “hindi” ay walang katumbas na puntos.

Kalusugan, Kaligtasan, at Kapakanan ng mga Kliyente

Oo Hindi
1

Kayo ba ay may mekanismo para sa pagsubaybay ng nakasalamuha (contact tracing)?

2

Kayo ba ay may pangkalusugang protokol na magsisiguro na ang mga kliyente ay ligtas mula sa pandemya?

3

Kayo ba ay may plano ng paglisan (evacuation plan) para sa mga kliyente sa oras ng emergency?

4

Kayo ba ay may mekanismo para masigurong ang inyong mga tapat o regular na mga kliyente ay tatangkilik sa inyong serbisyo/ produkto/kalakal?

BAHAGI III

Imbentaryo ng Pagtatasa ng Pangangailangan bago ang Sakuna

Layunin ng imbentaryong ito ang tiyakin kung ikaw ay mayroon nang pinagkukunang-yaman (resources), imprastraktura, kasanayan, kapasidad, mga protokol, kaayusan, at sapat na mga tauhan para malimitahan o mapagaan ang mga potensyal na negatibong epekto ng mga sakuna sa iyong negosyo. Ang mga aytem ay masasagot ng “oo” o “hindi”. Basahin ang mga sumusunod at lagyan ng tsek ✓ ang kahong tumutumbas sa iyong sagot. Ang sagot na “oo” ay makakakuha ng 1 puntos, habang ang sagot na “hindi” ay walang katumbas na puntos.

Service Utilities (Tubig, Kuryente, Komunikasyon, at Transportasyon)

Oo Hindi
1

Kayo ba ay may alternatibong paraan ng pagkuha ng tubig, kuryente, at komunikasyon, sa oras ng sakuna?

2

Kayo ba ay may alternatibong paraan sa paghahatid ng inyong kalakal/produkto, matapos ang sakuna?

3

Kayo ba ay may alternatibong mapagkukunan ng kuryente o backup power supply sa oras na mawalan ng kuryente dahil sa sakuna?

4

Kayo ba ay may alternatibong mapagkukunan ng tubig o backup water supply sa oras na maputol ang koneksyon sa tubig dulot ng sakuna?

5

Kayo ba ay may pangtransportasyong pasilidad para sa mga empleyado sakaling hindi sila makapasok sa trabaho dahil sa pagkaparalisa ng transportasyon?

6

Kayo ba ay may tauhan o kakilala na makapagsusuri ng electrical wiring pagkatapos ang sakuna?

7

Kayo ba ay may tauhan o kakilala na makapagsusuri ng tubo ng tubig para sa inyong kumpanya?

8

Kayo ba ay may tauhan o kakilala na makapagsusuri ng mga dekuryenteng kagamitan pagkatapos ang sakuna?

BAHAGI III

Imbentaryo ng Pagtatasa ng Pangangailangan bago ang Sakuna

Layunin ng imbentaryong ito ang tiyakin kung ikaw ay mayroon nang pinagkukunang-yaman (resources), imprastraktura, kasanayan, kapasidad, mga protokol, kaayusan, at sapat na mga tauhan para malimitahan o mapagaan ang mga potensyal na negatibong epekto ng mga sakuna sa iyong negosyo. Ang mga aytem ay masasagot ng “oo” o “hindi”. Basahin ang mga sumusunod at lagyan ng tsek ✓ ang kahong tumutumbas sa iyong sagot. Ang sagot na “oo” ay makakakuha ng 1 puntos, habang ang sagot na “hindi” ay walang katumbas na puntos.

Saklaw ng Insurance, Claims, at Kakayahang Pampinansyal

Oo Hindi
1

Ang inyo bang negosyo ay may insurance?

2

Ikaw/kayo ba ay may kakayahang makipagugnayan para sa inyong insurance claims?

3

Ang inyo bang insurance ay sumasaklaw sa mga raw materials at imbentaryo?

4

Ikaw/kayo ba ay may ipon pang-emergency o sinking funds para sa inyong negosyo?

5

Nakapagtukoy ba kayo ng pampinansyal na oportunidad para makautang o makahingi ng tulong, kapag kinakailangan?

6

Kayo ba ay may mabilis na paraan para makautang sa isang loan facility para sa agarang pagbalik ng negosyo pagkatapos ang sakuna?

BAHAGI IV

Pagtingin sa Antas ng Posibilidad ng mga Epekto

Bahagi IV-A

Sa iyong pananaw, ano ang antas ng posibilidad na ang iyong kumpanya/negosyo ay makararanas ng negatibong epekto pagkatapos ng bagyo (Signal No. 2 o mas mataas)?

Maaaring-maaaring mangyari Maaaring Mangyari Hindi maaaring mangyari Malayong Mangyari
1

Pagkasira ng ari-arian

2

Pagkasira ng mga kagamitan

3

Pagkawala ng buhay (empleyado/tauhan)

4

Pagbaha

5

Daluyong ng bagyo o pagtaas ng tubig dahil sa bagyo (storm surge)

6

Pagguho ng lupa

7

Pinsala o injury

8

Pagkawala ng kuryente

9

Pagkawala ng suplay ng tubig

10

Pagkasira ng transportasyon

11

Pagkawala ng buhay (livestock/ poultry)

12

Pagkasira ng mga dokumento

13

Pagnanakaw

14

Pagkasira ng mga gamit pangkomunikasyon

15

Pagkagambala sa daloy ng suplay (supply chain)

16

Pagkawala ng mamimili

17

Pagkawala ng kapital

18

Pagsasara ng negosyo (pagkamatay ng may-ari/ bankruptcy/ pagkawala ng suplay ng raw materials/paglipat sa ibang negosyo)

BAHAGI IV

Pagtingin sa Antas ng Posibilidad ng mga Epekto

Bahagi IV-B

Sa iyong pananaw, ano ang antas ng posibilidad na ang iyong kumpanya/negosyo ay makararanas ng negatibong epekto pagkatapos ang lindol?

Maaaring-maaaring mangyari Maaaring Mangyari Hindi maaaring mangyari Malayong Mangyari
1

Pagkasira ng ari-arian

2

Pagkasira ng mga kagamitan

3

Pagkawala ng buhay (empleyado/tauhan)

4

Pagbaha

5

Daluyong ng bagyo o pagtaas ng tubig dahil sa bagyo (storm surge)

6

Pagguho ng lupa

7

Pinsala o injury

8

Pagkawala ng kuryente

9

Pagkawala ng suplay ng tubig

10

Pagkasira ng transportasyon

11

Pagkawala ng buhay (livestock/ poultry)

12

Pagkasira ng mga dokumento

13

Pagkagambala sa daloy ng suplay (supply chain)

14

Pagkawala ng mamimili

15

Pagkawala ng kapital

16

Pagsasara ng negosyo

BAHAGI IV

Pagtingin sa Antas ng Posibilidad ng mga Epekto

Bahagi IV-C

Sa iyong pananaw, ano ang antas ng posibilidad na ang iyong kumpanya/negosyo ay makararanas ng negatibong epekto pagkatapos ang pagsabog ng bulkan?

Maaaring-maaaring mangyari Maaaring Mangyari Hindi maaaring mangyari Malayong Mangyari
1

Pagkasira ng ari-arian

2

Pagkasira ng mga kagamitan

3

Pagkawala ng buhay (empleyado/tauhan)

4

Pinsala o injury

5

Pagkawala ng kuryente

6

Pagkawala ng suplay ng tubig

7

Pagkasira ng transportasyon

8

Pagkawala ng buhay (livestock/ poultry)

9

Pagkasira ng mga dokumento

10

Pagnanakaw

11

Pagkasira ng mga gamit pangkomunikasyon

12

Pagkagambala sa daloy ng suplay (supply chain)

13

Pagkawala ng mamimili

14

Pagkawala ng kapital

15

Pagsasara ng negosyo

YOUR RESULTS